Photo by: Startae Team | Source: Unsplash.com

Governance – bolagsstyrning

Arp-Hansen Hotel Groups huvudverksamhet består av att bygga, utveckla och driva hotell i Köpenhamn och Aarhus. Företaget har således en andel på mer än 22 % av det totala antalet hotellrum i Köpenhamn. För Aarhus ligger motsvarande siffra på runt 14 %. Företagets mål är att vara ett av de ledande hotellföretagen på dessa marknader.

Inom Arp-Hansen Hotel Group samlar vi våra insatser inom miljö- och arbetsmiljöområdet med hjälp av bolagsstyrningen. De andra två benen i ESG-triangeln.

Utrymme att investera i rätt lösningar

En sund och välskött grund

Det är dock betydligt mer än så. Naturligtvis handlar det om att bedriva en sund och lönsam verksamhet, så att det finns utrymme att investera i rätt lösningar.

Det gäller till exempel hållbara byggen, vilket har varit avgörande vid etableringen av koncernens lyxvandrarhem Next House Copenhagen.

Under hela byggprocessen har det varit ett huvudmål att skapa minsta möjliga klimatbelastning under såväl etableringsfasen som i den efterföljande driften. Målet är bästa möjliga DNGB-certifiering. I DGNB-systemet utvärderas ett bygge utifrån sex huvudområden: Miljökvalitet, ekonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, processkvalitet och områdeskvalitet.

Rätt lösningar gäller även inköp av mindre energikrävande maskiner som ofta är dyrare i inköp än de mer energikrävande varianterna. Det är bara möjligt om företaget är sunt och ekonomiskt välskött.

Rekrytera och behålla kompetens

Investeringar i utbildning och handledning

Ett annat mycket viktigt område är koncernens fortlöpande investeringar i utbildning och handledning. Detta har en direkt koppling till arbetet med att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna i branschen.

För att kunna erbjuda de bästa kundupplevelserna inom hospitality krävs medarbetare som är lika motiverade som de är välutbildade. För att skapa motivation och arbetsglädje krävs riktigt bra ledarskap, vilket kräver fortlöpande investeringar i utbildning och handledning av koncernens ledare.

Etik, arbetsmiljö och mångfald

Mänskliga rättigheter, medarbetares delaktighet och personalstyrkans sammansättning

På en mer övergripande etisk nivå styr bolaget enligt FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och näringsliv. Detta konkretiseras i olika policyer samt uppföljningsåtgärder.

Inom arbetsmiljöområdet arbetar man kontinuerligt och kontrollerat med arbetsplatsbedömningar och säkerhetsgrupper, ett arbete i vilket medarbetarna är direkt delaktiga. Detta för att se till att vi verkligen kommer eventuella utmaningar in på livet och kan lösa dem tillsammans.

Företaget arbetar aktivt med att skapa och säkerställa en bred medarbetarsammansättning utifrån kön, ålder, etnicitet och tro. Av samma anledning har vi anslutit oss till Dansk Erhvervs Diversitetspagt. Denna ger konkreta rekommendationer om åtgärder som kan vidtas för att främja mångfald. Dessutom erbjuder den ett forum för delning av kunskap och erfarenheter mellan olika företag.

Få upp till 10 % rabatt som STAY & SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner