Integritets- och cookiepolicy – Arp-Hansen Hotel Group A/S

Behandling av personuppgifter

Version 30 juli 2020

Som ett naturligt led i Arp-Hansen Hotel Group A/S (”Arp-Hansen Hotel Group”) aktiviteter liksom i marknadsföringen av Arp-Hansen Hotel Group, däribland Arp-Hansen Hotel Groups hotell, sker behandling av personuppgifter om våra gäster och besökare på våra webbplatser. Det är Arp-Hansen Hotel Groups policy att det ska råda öppenhet kring denna behandling. Den här policyn beskriver därför hur Arp-Hansen Hotel Group behandlar de personuppgifter som samlas in i samband med att du bor på ett hotell i Arp-Hansen Hotel Group samt då du använder hotellens webbplatser, däribland på www.arp-hansen.dk.

1. Registeransvarig

Det är Arp-Hansen Hotel Group A/S, org.nr 54399219, Nybrovej 75, 2820 Gentofte, som är registeransvarig för den insamling och behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn.

2. Insamling av personuppgifter

Arp-Hansen Hotel Group samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om dig i samband med att du besöker ett hotell i Arp-Hansen Hotel Group liksom även när du besöker våra webbplatser. Du kommer alltid att bli informerad i samband med insamling av dina personuppgifter. De aktuella personuppgifterna utgörs ofta av namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, kreditupplysningar samt information om din vistelse på Arp-Hansen Hotel Group, preferenser, konsumtion, osv.

I samband med tillhandahållande av personuppgifter framgår det alltid om detta är frivilligt eller om personuppgifterna krävs för genomförande av den önskade åtgärden, till exempel bokning av hotellvistelse. 

Uppgifterna samlas i första hand in direkt från dig, men vi kan även motta uppgifter från andra källor, däribland fristående leverantörer av bokningstjänster.

3. Varför behandlar Arp-Hansen Hotel Group dina personuppgifter?

Arp-Hansen Hotel Group behandlar personuppgifter om dig i följande syften:

Bokning av hotellvistelse:

För att kunna genomföra bokningen av en hotellvistelse behandlar Arp-Hansen Hotel Group uppgifter om dig som behövs för att uppfylla avtalet eller i syfte att ingå ett avtal. Till exempel ber vi dig om din e-postadress så att vi kan skicka dig ett kvitto på ditt köp.

När du bokar vistelser via våra webbplatser behandlas dina kreditkortsupplysningar av vår betalningsleverantör.

Vistelse på Arp-Hansen Hotel Group:

Arp-Hansen Hotel Group behandlar och sparar uppgifter om dig i samband med din vistelse hos oss och erbjuder dig de tjänster som du har beställt. Vi samlar in och behandlar dina uppgifter så att vi har möjlighet att ge dig den bästa upplevelsen under din vistelse på Arp-Hansen Hotel Group och den bästa möjliga servicen även vid framtida vistelser. I vissa fall är vi i dokumentationssyfte skyldiga att be dig visa ID i form av ett pass eller liknande.

Kundnöjdhetsundersökningar:

Om du har tillhandahållit din e-postadress i samband med bokningen av din vistelse hos Arp-Hansen Hotel Group, kan vi i vissa fall efter avslutad vistelse skicka dig ett mejl med en länk till en kundnöjdhetsundersökning. Vi behandlar dina svar på denna i syfte att förbättra våra tjänster.

Marknadsföring och nyhetsbrev:

Om vi har fått ditt föregående samtycke till detta kommer Arp-Hansen Hotel Group behandla dina personuppgifter för att skicka e-post och nyhetsbrev från Arp-Hansen Hotel Group med bl.a. aktuella medlemsfördelar och -erbjudanden, information om evenemang och rabatter hos Arp-Hansen Hotel Group. Om du inte längre önskar motta dessa mejl och nyhetsbrev kan du när som helst återkalla ditt samtycke och avsluta prenumerationen genom att mejla till info@arp-hansen.dk eller genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i nyhetsbrevet.

Vi använder Facebook-pixlar för att samla in uppgifter om ditt beteende på vår webbplats. Syftet med insamlingen är att målinrikta vår marknadsföring på Facebook för de besökare som har besökt vår webbplats och som även har en Facebook-profil. Denna behandling sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups berättigade intresse av att kunna visa dig relevanta erbjudanden och nyheter.

Övervakning:

Arp-Hansen Hotel Group genomför videoövervakning av sina lokaler. Videoövervakningen sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups berättigade intresse av att förebygga brottslighet samt att kunna garantera säkerheten för våra gäster. Arp-Hansen Hotel Group har satt upp skyltar i de områden som videoövervakas. 

Inspelningarna kan endast rekvireras och granskas i händelse av misstanke om brottsliga handlingar eller i samband med intern/extern kontroll. Inspelningarna kan även bli granskade i händelse av utredning av säkerhetsrelaterade händelser. Endast särskilt betrodda medarbetare hos Arp-Hansen Hotel Group har tillgång till inspelningarna.

I händelse av brottsliga handlingar eller misstanke om brottsliga handlingar, kan inspelningarna överlämnas till polisen eller om sådan överlämning krävs i enlighet med gällande lagstiftning.

Kundservice och kommunikation:

När du vänder dig till kundservice eller i något annat sammanhang kommunicerar med Arp-Hansen Hotel Group, samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar i syfte att behandla ditt ärende. Vi uppmanar dig att inte tillhandahålla känsliga personupplysningar såvida dessa inte är absolut nödvändiga för behandlingen av ditt ärende. Vid mejlkommunikation bör i förekommande fall sådana uppgifter endast skickas i starkt krypterad form.

Användning av webbplats:

Arp-Hansen Hotel Group har tillgång till uppgifter om besökare på webbplatsen samt besökarnas användning av webbplatsen och dess funktioner.  

Vid ditt besök på Arp-Hansen Hotel Groups webbplats samlar vi in följande uppgifter om dig: 

  • Vilka sidor du har besökt, när och hur länge
  • Användarbeteende 
  • Webbläsartyp
  • IP-adress

Behandlingen av insamlade uppgifter sker mot bakgrund av Arp-Hansen Hotel Groups berättigade intresse av att få kunskap om användarnas användning av webbplatsen. Denna information används i syfte att förbättra webbplatsen. Utöver detta använder vi uppgifter om alla våra användares navigering för att förstå hur våra användare som kollektiv använder webbplatsen. Detta sker i syfte att förbättra webbplatsen. Vi kan inte se varifrån du kommer eller vart du beger dig härnäst på internet när du lämnar vår webbplats. Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra användare, som kollektiv, föredrar. Denna information används också i syfte att förbättra webbplatsen.

Rekrytering:

Om du söker anställning hos Arp-Hansen Hotel Group via våra webbplatser samlar vi in de personuppgifter om dig som du tillhandahåller i samband med att du skickar oss din ansökan, CV och eventuella bilagor m.m. i syfte att utvärdera din ansökan.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är din ansökan om att ingå ett anställningsavtal med Arp-Hansen Hotel Group och vårt berättigade intresse av att behandla de personuppgifter du själv har tillhandahållit till oss.

Vi rekommenderar att din ansökan inte innehåller känsliga personuppgifter som exempelvis uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politisk, religiös eller filosofisk tro, medlemskap/engagemang i facket, sexuell läggning, hälsoinformation osv.

Du får mer information om vår behandling av dina personuppgifter under själva anställningsprocessen.

Andra syften:

Förutom ovanstående syften kan Arp-Hansen Hotel Group även behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla krav i gällande lagstiftning eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

4. Med vilka delar Arp-Hansen Hotel Group dina personuppgifter?

Överföring av dina personuppgifter till tredje part kan ske om du har gett ditt samtycke till detta. Överföring kan vidare ske om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal som du är en part i, till exempel i samband med bokning av en resa. Under vissa omständigheter och i enlighet med gällande lagstiftning kan det krävas att vi överlämnar personuppgifter till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan uppgifter komma att överlämnas till polisen vid misstanke om kortbedrägeri.  

Arp-Hansen Hotel Group överlämnar i vissa fall dina personuppgifter till Arp-Hansen Hotel Groups leverantörer som levererar tjänster å Arp-Hansen Hotel Groups vägnar, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev och lojalitetsprogram och när det gäller rekrytering. Dessa leverantörer behandlar enbart personuppgifterna å Arp-Hansen Hotel Groups vägnar och i överensstämmelse med Arp-Hansen Hotel Groups instruktioner och kan således inte behandla personuppgifter för egna ändamål. 

5. Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du har gett Arp-Hansen Hotel Group. Vi raderar då dina personuppgifter såvida vi inte har något annan rättsligt grund för att fortsätta behandlingen. Återkallande av samtycke kan dock medföra att vi inte längre kan erbjuda dig samma produkter och tjänster.

Återkallande av samtycke till vårt nyhetsbrev kan ske via avregistreringslänken direkt i nyhetsbrevet.

Återkallandet av samtycket berör inte lagenligheten hos behandlingen baserad på samtycke innan detta drogs tillbaka.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få insikt i vilka uppgifter Arp-Hansen Hotel Group har om dig och i vilket syfte behandling av dessa uppgifter sker. Du har vidare rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, däribland för profilering och rätt att kräva rättelse, radering eller blockering av uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller på liknande sätt behandlade i strid med gällande lagstiftning, alternativt kräva begränsning av behandlingen.

Utöver detta har du i vissa fall rätt att få tillgång till de personuppgifter om dig som Arp-Hansen Hotel Group har registrerade, i ett strukturerat, gängse och maskinläsbart format samt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan registeransvarig. 

Om du önskar använda dig av någon av dessa rättigheter kan du kontakta:

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Att.: Torben Kristensen
Nybrovej 75
DK-2820 Gentofte
E-post: info@arp-hansen.dk
Telefon: +45 4597 0500

7. Säkerhet

Arp-Hansen Hotel Group lägger stor vikt vid att alla personuppgifter behandlas konfidentiellt och att uppgifterna endast behandlas av medarbetare som har fått instruktioner om hur personuppgifter ska behandlas för att undvika att uppgifter förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.

8. Lagring av personuppgifter

Arp-Hansen Hotel Group säkerställer erforderlig uppdatering av lagrade uppgifter så att personuppgifterna alltid är korrekta.

Dina personuppgifter raderas när det inte längre är nödvändigt för Arp-Hansen Hotel Group att behandla eller lagra dem för användning i ovanstående syften eller mot bakgrund av annat legitimt syfte, däribland mot bakgrund av gällande lagstiftning eller i syfte att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Inspelningar från videoövervakning i syfte att förebygga brottslighet raderas eller anonymiseras senast 30 dagar efter att inspelningen ägde rum, såvida det inte är nödvändigt för Arp-Hansen Hotel Group att spara inspelningarna i syfte att behandla en konkret tvist, till exempel i samband med utredning av brottslighet eller andra olagliga handlingar. Inspelningar från videoövervakning i andra syften raderas när det inte längre föreligger något sakligt syfte för att uppgifterna sparas.

Uppgifterna kan även lagras längre i anonymiserad form, dvs. så att det inte längre är möjligt att härleda uppgifterna tillbaka till dig.

Personuppgifter insamlade i samband med rekrytering sparas under anställningsprocessen. Om vi inte kan erbjuda dig en anställning, sparar vi din ansökan, CV och eventuella bilagor under en period om 6 månader efter vårt avslag, såvida du inte har gett ditt samtycke till längre tids lagring.

9. Länkar till andra webbplatser, m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på webbplatser som tillhör andra bolag eller för deras rutiner vad avser insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa ägarnas policy vad avser skyddet av personuppgifter och andra relevanta policyer.

10. Kontakt

Om du har frågor eller vill klaga på behandlingen av personuppgifter kan du alltid kontakta Arp-Hansen Hotel Group via mejl eller på ovan angivet telefonnummer. Du kan även vända dig till Datatilsynet (danska Datainspektionen):

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
Telefon: +45 33 19 32
E-post: dt@datatilsynet.dk


Cookiepolicy

På webbplatsen arp-hansen.dk använder vi cookies i enlighet med aktuell cookiepolicy.

Ägarinformation

Arp-Hansen Hotel Group A/S
Nybrovej 75
2820 Gentofte, Danmark
org.nr: 54 39 92 19
Telefon: +45 4597 0500
E-post: sales@arp-hansen.dk

Covid-19-information och vad du kan förvänta dig när du besöker oss. Läs mer här.